1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup četiri drvene turističke kućice ukupne površine 6m2 po kućici, koje se nalaze uz istočni obod Gradskog parka na Trgu bana Josipa Jelačića bb u Virovitici.

2. Kućice se daju u zakup na period od jednog mjeseca (1. kolovoza – 31. kolovoza 2017. godine) za prigodnu prodaju u vrijeme održavanja manifestacije Ljeto u gradu, a posebno za vrijeme proslave Dana grada Virovitice – Rokovo 2017.

3. Pravo natjecanja imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti, obrtnici, udruge, obiteljska-poljoprivredna gospodarstva te domaća radinost.

4. Početni iznos zakupnine za kućicu iznosi 300,00kn. Priključak struje je osiguran.

5. Ponuda za zakup kućice mora biti predana na obrascu Prijavnice sa svim popunjenim podacima i ponuđenom zakupninom (Prijavnicu možete skinuti ovdje ili ju podignuti u Turističkom uredu svakim radnim danom od 7-15h) te obvezno sadržavati:

  • Dokaz o registraciji: pravna osoba – izvadak iz sudskog registra, obrtnici – izvadak iz obrtnog registra ili rješenje o upisu u obrtni registar, udruge: rješenje Državne uprave, obiteljska – poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava, domaća radinost – rješenje o upisu domaće radinosti
  • Potvrdu Službe za financije Grada Virovitice o nepostojanju dugovanja prema Gradu Virovitici
  • Priložene fotografije proizvoda Ponuditelja

6. Ponuditelj čija ponuda ispunjava sve uvjete iz točke 5. ovog Javnog poziva i koji ponudi najveću cijenu dobiva pravo na zakup kućice. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos zakupnine, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije. Ponuditelj može zakupiti samo jednu kućicu. O rasporedu lokacija će odlučiti Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva.

7. Ponude se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Turistička zajednica grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1, s naznakom «Za javni poziv – zakup turističke kućice–NE OTVARATI«,

8. Razmatrat će se samo ponude pristigle zaključno do petka 21. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

9. Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva izvršit će javno otvaranje ponuda u petak 21. srpnja 2017. godine u 12:15 sati u prostorijama Turističke zajednice grada Virovitice.

10. Izabrani Ponuditelji će biti obaviješteni telefonski o rezultatima javnog poziva u petak, 21. srpnja 2017. godine, do 15:00h te se sljedeći radni dan, u ponedjeljak, 24. srpnja 2017. godine, pozivaju na sklapanje Ugovora o zakupu. U slučaju da izabrani ponuditelj ne potpiše Ugovor o zakupu najkasnije do srijede 26. srpnja 2017. godine, smatrat će se da je odustao od zakupa te će se kućica ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

11. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje mjesečnog zakupa odmah po potpisu Ugovora o zakupu, a najkasnije do srijede 26. srpnja 2017. godine. Isto tako, dužan je kućicu osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa, a najkasnije do 04. rujna 2017. godine.

12. Zakupci su dužni obavljanje djelatnosti na lokacijama iz ovog javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Za nepoštivanje zakonskih propisa i podzakonskih akata od strane Zakupnika, Turistička zajednica grada Virovitice ne snosi nikakvu odgovornost.

13. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 033/721-241